Navigacija

Močvirna dolina

Močvirna dolina

Scopolijev okar Lopinga achine je na Koroškem zelo redek in ogrožen. Nič bolje se mu ne godi tudi drugod po Evropi, zato je zavarovan s Konvencijo o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva.

Travna dolinica zahodno od kmetije Kogovnik v Podgori je obdana s pretežno mešanim gozdom. Na manjših uravnavah in ob potoku je prisotna močvirska vegetacija, na nekaterih delih so manjša povirja. Skupaj je bilo na majhnem obravnavanem območju najdenih kar 42 vrst dnevnih metuljev. Najzanimivejše je pojavljanje nekaterih vlagoljubnih vrst, med katerimi je zelenosivi slezovček Pyrgus alveus na Koroškem in tudi drugod po Sloveniji zelo redek. Tipični termofilni vrsti sta turkizni modrin Plebicula dorylas in nepravi slezovček Spialia sertorius. V listnatem gozdu in ob robu travnika najdemo tudi skopolijevega okarja Lopinga achine, ki je vključen na dodatke Bernske konvencije in FFH Direktive Sveta Evrope. V najbolj močvirnem spodnjem delu dolinice uspeva na Koroškem ogrožena divja orhideja, navadna močvirnica Epipactis palustris.

Območje je regionalno pomembno predvsem kot habitat ogroženih vrst metuljev. S tega vidika gre za eno najpomembnejših lokalitet za ohranjanje favne metuljev na Koroškem.