Navigacija

JAVNI RAZPIS za oddajo poslovnih prostorov v najem v KC Ravne

JAVNI RAZPIS  za oddajo poslovnih prostorov v najem v KC Ravne

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, ki ga zastopa direktor Aleš Logar, v skladu s sklepom sveta zavoda ZKŠTM, objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

 

za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Kulturnem centru Ravne z javnim zbiranjem ponudb

 

 

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 

 

1. pisarna, prostor v izmeri 9 m2 poslovne površine, nahaja se v prvem nadstropju stavbe Kulturnega centra; izklicna mesečna najemnina znaša 95,00 € na mesec z vljučenimi stroški;

 

2. pisarna, prostor v izmeri 9 m2 poslovne površine, nahaja se v prvem nadstropju stavbe Kulturnega centra; izklicna mesečna najemnina znaša 95,00 € na mesec z vljučenimi stroški.

 

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

ZKŠTM Ravne oddaja predmetne poslovne prostore na način, da najemnik zagotovi lastna finančna sredstva za morebitno potrebno usposobitev prostorov in nima pravice od ZKŠTM Ravne zahtevati povračila nastalih stroškov v okviru investicijskih vlaganj.

 

Prednost pri najemu prostorov imajo društva/zavodi/organizacije, ki delujejo v javnem interesu in v dobrobit Kulturnega centra. Prav tako je zaželjeno, da se na razpis prijavijo društva/zavodi/organizacije, ki že izvajajo program v Kulturnem centru ali pa ga bodo v prihodnjih letih.

 

Pisarniški prostori tega razpisa se oddajajo v najem posamezno in ne kot celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor posamezno.

 

 

 

 

ODDAJA PONUDB

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo, iz katere naj bo razvidno, kdo je prijavitelj, kakšen ima status in kakšen program izvaja oziroma ga bo izvajal, skupaj z željeno št. pisarne,  v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM poslovnega prostora v KC Ravne«, navede se naslov prostora, za katerega je najemnik zainteresiran, in pošlje na naslov: ZKŠTM Ravne, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, najpozneje do 14. 12. 2017.

 

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni ZKŠTM Ravne, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

 

 

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

 

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb, bo 15. 12. 2017.

 

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani ZKŠTM Ravne na naslovu: www.zkstm.si.

 

 

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo na telefonsko številko 051 686 170.

 

 

 

                                                                                                                Direktor

                                                                                                                                         Aleš Logar